Maïsteelt in stroken

 

Maïsteelt in stroken is:

 Maïs inzaaien met een rijenfrees of ondergrondse strokenploeg, enventueel na een eerste snede gras.

 Voor een geslaagde maisteelt moet de groei van het gras (of van de groenbemester) gestopt worden. Momenteel is de meest gebruikte methode het doodspuiten met glyfosaat, maar het gebruik hiervan is ongewenst vanuit milieu- en biodiversiteitoogpunt. Er lopen meerdere initiatieven om een chemie-vrij antwoord op te vinden.

 Gefreesde stroken van ca. 10 cm breed en diep, hiermee wordt minder dan 10% van de bouwvoor bewerkt waardoor de draagkracht bij oogst gegarandeerd is.

 Bemesting (20-40 m3) met drijfmest in de maïsrij, vóór het frezen (GPS) en tegelijk met woelen op 75cm.

 Rijenbemesting met kunstmest afhankelijk van situatie

 Techniek ontwikkeld door een melkveehouder, loonwerkers en machinebouwers i.s.m. onderzoek

 2011: ruim 400 ha maïs ingezaaid met een strokenfrees. 2012: 750 ha en 2013 1000 ha.

 Momenteel 10-tal machines verspreid over midden en noord Nederland: zie kaart.

 

Waarom kiezen voor maïsteelt in stroken:

 Betere draagkracht: probleemloze oogst

 Voorkomen structuurbederf

 Voorkomen nitraatuitspoeling

 Behoud bodemleven en organische stof

 Beperken bodemdaling (veengrond; evt. in combinatie met onderwaterdrainage)

 Voorkomen bodemerosie (hellende gronden)

 Opbrengstniveau gelijk aan traditionele teelt

 

Achtergrondinformatie bij Downloads en Links

Onderzoeksresultaten voor de verschillende grondsoorten: zie betreffende pagina's in het menu links.